Splošni pogoji uporabe spletne strani domkulture.org in drugih spletnih sistemov Javnega zavoda za kulturo Kamnik.

V Javnem zavodu za kulturo Kamnik, Polčeva pot 10, Kamnik spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene za katere so bili zbrani. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

1       Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Javni zavod za kulturo Kamnik, Polčeva pot 10, Kamnik, v nadaljevanju: (upravljavec).

2       Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Irena Gajšek, direktorica

3      Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Zavod zagotavlja, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

4      Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zgolj izjemoma in v kolikor je to nujno za izvajanje zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

4.1      Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

4.1.1             Pošiljanje elektronskih obvestil

V kolikor to želite vam lahko pošiljamo elektronska obvestila o dogodkih s področja kulture in prireditev v Občini Kamnik.
Na podlagi privolitve za prejemanje elektronskih obvestil obdelujemo vaš elektronski naslov za katerega ste navedli, da želite prejemati obvestila. 

4.1.2     Obdelava osebnih podatkov, ko opravite spletno rezervacijo

V kolikor boste opravili spletno rezervacijo, bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki so za posamezno izvedbo dogodka potrebni. Vsekakor bomo obdelovali vaše ime in priimek ter kontaktne podatke (telefon, elektronski naslov). Odvisno od vrste dogodka bomo včasih potrebovali še dodatne podatke.

4.2      Obdelava na podlagi pogodbe

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti.

4.2.1      Abonmaji

Vaše osebne podatke bomo na podlagi izpolnitve pristopnice k abonmaju (pogodbe) obdelovali zato, da vam lahko izdamo abonentsko kartico, da vodimo evidenco kdo ima naš abonma ter preverjamo dostop do naših abonentskih predstav, pripravimo sedežni red in vas o informacijah v zvezi z abonmajskimi predstavami na ustrezen način obveščamo. V kolikor boste postali naš abonent bomo o vas obdelovali osebne podatke: ime priimek, naslov, kontaktni podatki (telefon, elektronski naslov). Vaše osebne podatke bomo obdelovali za čas veljavnosti abonmaja oz. do prve abonentske predstave v naslednji sezoni.

5       Varstvo osebnih podatkov

Zavod za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

6       Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznikov se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno. V primeru, ko rok hrambe določa zakon, hranimo podatke za dobo, ki je v skladu z zakonom. V kolikor gre za izvrševanje posamezne pogodbe, podatke hranimo za čas njene veljave in v kolikor imamo zakonit interes in ta ne posega v pravice posameznikov v skladu s tem rokom. Ko ste za določeno obdelavo osebnih podatkov podali soglasje bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica danega soglasja.

7       Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 • Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8       Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. To lahko stori tako, da nam svojo zahtevo posreduje pisno, na naslov: Javno zavod za kulturo Kamnik, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti na naslov: info@jzkk.si.

II. Piškotki

Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (zahtevani piškotki), za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje (piškotki za spremljanje statistike) in piškotke za integracijo s socialnimi omrežji in video vsebinami. Če se strinjate z namestitvijo vseh navedenih piškotkov, izberite »Nastavitve zasebnosti« v nogi strani.

Politika varstva zasebnosti velja od 1. 10. 2022.

 

Splošni pogoji uporabe spletnega Koledarja prireditev - sistem Prireditvenik Kamnik

 1. Za uporabo sistema Koledarja prireditev se mora uporabnik strinjati s temi Splošnimi pogoji uporabe. Sprejem pravil je pogoj za uporabo sistema Koledarja prireditev (v nadaljevanju koledar).
   
 2. Obenem se strinja, da je vsebina, ki jo vnese v koledar, javno dostopna in da jo Javni zavod za kulturo Kamnik (JZKK) lahko, vključno s slikami in morebitnim drugim materialom, posreduje tretjim osebam za nadaljnjo objavo v drugih medijih. JZKK drugim medijem ne bo nikoli posredoval osebnih podatkov uporabnika, temveč le podatke organizatorja, vsebino dogodka in po potrebi povezave na spletno stran dogodka v koledarju. Uporabnik se strinja, da lahko JZKK za potrebe navedbe vira uporabi naslednjo formulacijo: "Vir: domkulture.org". JZKK se zavezuje, da bo podatke uporabnika rabil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
   
 3. Uporabnik zagotavlja, da ima vse potrebne pravice in dovoljenja za vsebine in fotografije, ki jih vnaša v koledar, in da JZKK ter njegove partnerje odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic ter da v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
   
 4. Spletne povezave na strani, ki propagirajo razne produkte ali storitve, niso dovoljene. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, da sam presodi, ali takšno vsebino dovoli ali ne.
   
 5. Javna prireditev je organizirano zbiranje oseb, zaradi izvajanja športne, kulturne, zabavne ali druge aktivnosti na prostem ali v dvorani (npr. športno tekmovanje, kolesarjenje, tekaški maraton, koncert, veselica, gledališka predstava, razstava, nastop zborov, lokostrelsko tekmovanje, recitacije ipd.), kjer je dostop omogočen vsakomur ali pod določenimi pogoji vsakomur (npr. z nakupom vstopnice).
  Dogodki, ki so redni dnevni ali tedenski programi posamezne organizacije ali gospodarskega subjekta niso javna prireditev (npr. redni tedenski tečaj joge, krožka…)
   
 6. V koledar se sme vnašati izključno javne prireditve na območju občine Kamnik, izjemoma tudi javne prireditve v sosednjih občinah, v kolikor je prireditev pomembna tudi za občane Kamnika ali pa je organizator nevladna organizacija ali zavod s sedežem v Kamniku.
   
 7. JZKK si pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči možnost objavljanja, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu JZKK -ja ali upravitelju sistema, oziroma, če presodi, da vsebinsko in tematsko vsebina ne sodi v koledar. Upravljavec sistema si pridržuje pravico do izbrisa oziroma neobjave vsebine, če meni, da bi objava škodovala sistemu – upravljavec si v celoti pridržuje pravico presoje o tem. Upravljavec koledarja si tudi pridržuje pravico črtanja dogodkov tistih uporabnikov, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.
   
 8. Upravljavec spletne strani Doma kulture Kamnik ne odgovarja za resničnost in točnost vsebine, ki jo v koledar vpišejo uporabniki. Za vsebino, vključno s slikami, povezavami in besedili, je izključno odgovorna oseba oziroma organizacija, ki to vsebino doda v sistem. Uporabnik se strinja, da je sam polno odgovoren za vsebino, ki jo kot prireditelj objavlja v koledarju, in izrecno prevzema odgovornost za objavljeno vsebino.
   
 9. Upravljavec spletne strani Doma kulture Kamnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa dogodka ali napak v delovanju spletne strani. Prav tako ne jamči za uspešnost uporabe spletne strani. Vsebina in funkcionalnost strani sta ponujeni v obliki, v kakršni sta, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru JZKK in upravljavec spletne strani ne bosta odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.
   
 10. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pogojev pomeni soglasje s spremembami.