StimulArt Interreg logo

1. O PROJEKTU
2. KREATIVNA PRILOŽNOST ZA MESTO KAMNIK
3. NOVICE
4. KONTAKT
5. PODPORA

1. Projekt StimulArt

Kulturne in kreativne industrije (KKI) pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial v malih in srednje velikih evropskih mestih. StimulArt, projekt programa Interreg Srednja Evropa, je namenjen povečanju učinkovitosti KKI v manjših mestih.

V projektu StimulArt. Spodbujanje kulturne in kreativne industrije v srednje velikih mestih z namenom krepitve konkurenčnosti sodeluje devet partnerjev:

- Slovenija: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Občina Kamnik,

- Madžarska: Občina Jászberény (vodilni partner) in Jászkerület Non-profit ltd.,

- Italija: Občina Vittorio Veneto in Bclevcer s.r.l.s.;

- Nemčija: Občini Amberg in Naumburg ter Univerza Regensburg.

Partnerje povezuje pet partnerskih mest, Jászberény, Kamnik, Vittorio Veneto, AmbergNaumburg in interes za spodbujanje KKI, ki izhajajo iz lokalne skupnosti, se osredotočajo na trajnostno ekonomijo, izboljšanje delovnega okolja za ustvarjalce in potencial neizkoriščenih ali degradiranih urbanih površin.

V vključenih mestih se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo krepile zmogljivosti partnerjev in deležnikov KKI sektorja. Vzpostavljena bo zbirka gradiv ter razvite strategije in akcijski načrti za razvoj KKI.

Cilj projekta je, da bo na koncu omogočil izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi široki paleti kulturnih in kreativnih industrij in tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev ter narediti manjša mesta še bolj konkurenčna.

Projekt se je začel izvajati aprila 2019 in se bo zaključil marca 2022.

 

2. Kreativna priložnost za mesto Kamnik

Kako povezati kulturo, kreativnost in opuščene industrijske objekte? Na to vprašanje bo v prihodnjih treh letih skušal odgovoriti projekt StimulArt, ki ga v Kamniku vodi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z Občino Kamnik

Projekt StimulArt bo z organizacijsko in finančno reorganizacijo, s pomočjo strokovnih potencialov in institucionalnih virov, prazne mestne infrastrukture in lokalne kulture krepil kulturne in kreativne industrije v občini Kamnik. V sklopu projekta se bosta pripravljala strategija in akcijski načrt KKI, razvit pa bo tudi pilotni projekt, usmerjen v spodbujanje KKI v prostorih industrijske dediščine. V pilotnem projektu bodo sodelovali številni zunanji udeleženci, umetniki, samostojni podjetniki, društva, zavodi in drugi.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v projektu sodeloval z Občino Kamnik. Skupaj bomo mesto Kamnik aktivno povezali s štirimi srednje velikimi evropskimi mesti, pridobili nova znanja o KKI, pripravili metodologijo za analizo primerov dobrih praks KKI, izdelali zbirko KKI v Kamniku in zaključili partnerstvo s pilotnim projektom in akcijskim načrtom za KKI v Kamniku.

 

3. Novice (dogodki, srečanja, posveti, delavnice …)

 • Peta delavnica z lokalnimi deležniki – prihodnost Kreativne četrti Barutana (14. 8. 2021)

Peta delavnica z lokalnimi deležniki je bila organizirana na področju bivše smodnišnice, na prizorišču, ki ga je kot arhitekturno intervencijo v okviru projekta zasnovala arhitekturna skupina Štajn. Dogodek je potekal 14. avgusta 2021, zbrali smo se lokalni deležniki, srečanje pa je zasnoval Sinan Mihelčič in moderiral Jan Šimnovec (oba sta člana zunanjega izvajalca projekta Skupine Štajn)ob pomoči Roka Kosca (Mladinski center Kotlovnica).

Tako se je v okviru zadnjega dne festivala Kamfest prizorišču Kreativne četrti Barutana (KČB) odvil dogodek Barutana kliče – KČB v prihodnosti. Predstavniki organizacij ki sodelujejo pri snovanju in izvajanju programskega in upravljavskega pilotnega projekta KČB so z zainteresirano javnostjo spregovorili o dosedanjem delu, problemih in izzivih, ter viziji KČB v prihodnosti. Po pogovoru je sledil kulturni progam.

Osrednje teme so bile usmerjene v trajnost projekta:

 • Opredelitev KČB – KČB je javna infrastruktura za kreativne in družbene programe v javnem interesu, ki zaobjema organizacije na področju bivše smodnišnice.
 • Infrastruktura – možnosti ureditve področja, finančna sredstva za prenovo, funkcionalna razporeditev prostorov
 • Program – katere vrste programskih vsebin bi lahko dobile možnost uporabe prostora, katere programske vsebine bi bilo potrebno podpirati s strani KČB, kakšne bi lahko bile povezave med obstoječimi organizacijami, kakšne aktivnosti bi lahko izvajali za popularizacijo KČB
 • Upravljanje – možnosti upravljanja področja Ključavničarstva, glede na možnosti organizacij, ki so že del pilotnega projekta KČB.

 • Četrta delavnica z lokalnimi deležniki – tema mladinska strategija in KKI (2. 2. 2021)

Četrta delavnica z lokalnimi deležniki je bila zaradi epidemije organizirana na spletu. 2. februarja 2021 smo se zbrali lokalni deležniki, srečanje pa je zasnoval in moderiral Sinan Mihelčič (zunanji izvajalec projekta Skupina Štrajn).

Delavnice so se udeležili še v imenu projekta StimulArt Maja Poravne in Liljana Mastikosa (Občina Kamnik) ter Anej Ivanuša in Goran Završnik (Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik). Predstavniki lokalnih KKI deležnikov so bili Rok Kosec (MC Kotlovnica), Irena Gajšek in Katarina Mihelič (Samostan Mekinje), Nika Škrjanec (KIKštarter), Jan Šimnovec (skupina mladih arhitektov iz Kamnika, podmladek Skupine Štajn), Tadej Droljc in Ivan Mitrevski (samozaposlena v kulturi).

Namen srečanja je bil priprava strategije za mlade v Občini Kamnik, ki jo za občino koordinira in pripravlja Liljana Mastikosa. StimulArt kot projekt spodbujanja kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v mestu je to priložnost uporabil kot zasnovo sinergij med KKI in mladinskim sektorjem. Ne nazadnje bo prav pilotni projekt usmerjen v razvoj Kreativne četrti Barutana, ki bo med drugim tudi nov produkcijski prostor za mlade.

Uvodoma smo izpostavili, da kreativnost razumemo kot tisto, kar »nastaja kot novo na zasnovi obstoječega«. Tudi zadnja študija Centra za kreativnost (MAO, Ljubljana) kaže, da v Osrednjeslovenski regiji kreativnost raste najbolj v urbanih središčih.

Glavni izziv, ki ga bo mladinska dejavnost imela v prihodnje, je infrastruktura. V mestu se je izkazal manko večnamenske infrastrukture, ki bi omogočila aktivnosti npr. za neformalne in neorganizirane skupnosti mladih. To bi bil prostor z določeno mero svobode in s podporo za kreativne dejavnosti. Kreativna četrt Barutana ta potencial ima, povezala bi posameznike in ustvarjalce, neorganizirano mladino, nevladne organizacije , javne zavode. Hkrati bi se razvijal inovativen model vodenja oz. upravljanja s takšno infrastrukturo. Primeri dobrih praks v mestu (Dom kulture Kamnik, MC Kotlovnica, KIKštarter) kažejo, da se infrastruktura najbolje razvija, če je dana v upravljanje kompetentni organizaciji, ki tudi razpolaga z usposobljenim kadrom. Potrebno bo oblikovati merila za vključevanje organizacij v novo infrastrukturo in zanje vzpostaviti pogoje za delo na dolgoročni ravni.

Izkazala se je tudi potreba po studiih za samozaposlene v kulturi in druge ustvarjalce, ki bi tako dobili prostor za delo, prezentacijo in razvoj (neke vrste tehnološki hub). Velik potencial je tudi šolajoča mladina, ki ne pozna dobro, kaj jim nekatere organizacije v mestu že lahko nudijo. Na ravni kulturne vzgoje pa je dober primer t. i. »vertikalno mentorstvo«, ki spodbuja proces skupnega ustvarjanja med šolajočo mladino, mentorji, pedagogi in kulturnimi organizacijami. Proces, ki temelji na sodelovanju in ne le na omogočanju opreme in javne infrastrukture mladim. Opažamo, da se zmanjšuje prostor za mlade tudi na javnih površinah. Mlade je potrebno usposobiti, da znajo so-upravljati s takšnimi prostori. Pomemben segment Kreativne četrti Barutana bo zato tudi izobraževanje in vzpostavitev inovativne oblike upravljanja. Veliko možnosti je tudi na ravni povezovanja s podjetniškim sektorjem (npr. aktivnosti KIKštarterja) in izobraževanja iz managementa. Takšno povezovanje omogoča razumevanje splošne javnosti, kje so preseki med umetniškimi, kreativnimi in podjetniškimi praksami.

Po besedah enega od sodelujočih lahko Kreativna četrt Barutana poveže severno somestje od Ljubljane in tako postane povezovalna točka za mlade tudi iz sosednjih občin. StimulArt bo KKI vsebine (poleg mladinske strategije) vključeval tudi v kulturno strategijo mesta.

 • Vmesni monitoring glavnega sekretariata za Interreg Srednja Evropa (27. 1. 2021)

Obsežni projekti, med katere sodijo tudi projekti Interreg, so na polovici izvajanja deleženi monitoringa glavnega sekretariata. V primeru StimulArta, ki sodi med Interregove projekta Srednje Evrope, je ta sekretariat na Dunaju. 27. januarja 2021 je celotno partnerstvo predstavilo dosežke projekta evalvatorkama sekretariata, Anni Sirocco (projektna in komunikacijska menedžerka) in Anni Boruch (finančna menedžerka). Namen srečanja je, da partnerji predstavijo potek projekta in morebitna odstopanja glede na prijavnico.

Univerza Regensburg ima v projektu vlogo strokovnjaka za KKI in opremlja partnerje z metodologijo, kako spremljati KKI. Za partnerstvo so vodili GAP analize in mapiranja KKI v partnerskih mestih. Pripravili so usposabljanja partnerjev iz 1) participativnega upravljanja in vloge KKI v manjših mestih ter 2) razvijo lokalnih KKI v tržne produkte.

V vsakem mestu so potekale delavnice in usposabljanja za lokalne KKI deležnike. V občini Jászberény so morali uvesti koncept razumevanja KKI, poslovni model festivalov in kako zgraditi ekosistem kreativnosti, ki izhaja iz kulturne dediščine. Poseben poudarek je bil namenjen urbanemu razvoju in vlogi KKI. V Kamniku so se deležniki seznanili z možnostmi financiranja KKI in kulturnega sektorja, v okviru Summer classa pa so že zastavili izhodišča za pilotni projekt – Kreativno četrt Barutana. V Vittorio Venetu so deležnike usposabljali iz marketinga KKI produktov, posebej pa so izobraževali mestno administracijo. V Ambergu so deležnikom predstavili EU vire financiranja KKI, kakšna podjetniška znanja so potrebna v začetni fazi razvoja in kakšna znanja potrebujejo že delujoča podjetja KKI in samozaposleni. Naumburg je velik poudarek namenil usposabljanju mestne administracije (tudi iz drugih mest v regiji) z namenom povezovanja. Vsi partnerji so morali usposabljanja prilagoditi zaradi epidemije in izvajati aktivnosti na spletu. Čakajo nas tudi obiski partnerskih mest, ki pa se bodo zaradi epidemije morda morali organizirati digitalno.

V drugi polovici projekta (oktober 2020–marec 2022) bodo ključne aktivnosti priprava mestnih KKI strategijpilotni projekti in repozitorij primerov dobrih praks KKI. V občini Jászberény bodo kot pilota razvijali lokalno kreativno trgovino, v Kamniku Kreativno četrt Barutana (prototip je bil že oblikovan avgusta 2020), v Vittorio Venetu bo pilot inkubacijski/zagonski model v FabLab, v Naumburgu razvijajo Pop-Up Festival »Naumburg Kreativ«. V Ambergu koncept še razvijajo, ker osnovna ideja digitalne KKI platforme ni več aktualna.

StimulArt v finančnem smislu poteka brez zapletov. Skupna stopnja porabe je 79 %; zmanjšana poraba je posledica prenosa aktivnosti na splet. Partnerstvo razmišlja o relokaciji nekaterih stroškov (npr. potnih stroškov) ali uvedbe novih aktivnostih.

Tudi komunikacijske in promocijske aktivnosti projekta potekajo po načrtu; novice o projektu se objavljajo na domači spletni strani (www.interreg-central.eu/Content.Node/STIMULART.html), Facebook profilu (www.facebook.com/stimulart) in komunikacijskih kanalih partnerjev.

Evalvatorki sekretariata sta nas opozorili na povezovanje projekta s podobnimi Interreg projekti in na blog Interreg Talks (www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Interreg30.html).

Srečanje z Interreg evalvatorkama je minilo brez večjih kritik ter je bilo v pomoč in spodbudo partnerjem, da s projektom nadaljujejo ambiciozno, navkljub prilagajanjem zaradi epidemije.

 • 4. partnersko srečanje StimulArt: strategija za kulturne in kreativne industrije, pilotni projekti (17. in 18. november 2020, na spletu)

Zaradi pandemije smo 4. partnersko srečanje, ki bi se moralo zgoditi v Ambergu, organizirali na spletu. S partnerji smo se družili dva dopoldneva.

Prvi dan smo namenili pregledu poteka aktivnosti, zlasti z vidika poročanja Evropskemu skladu za regionalni razvoj. Projekt je trenutno ravno sredi izvajanja  – za nami so tri periode, ki so bile namenjene mapiranju kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v partnerskih mestih in izvajanju delavnic z deležniki KKI. 27. januarja 2021 nas pred glavnim sekretariatom Interreg programa čaka predstavitev izvedenih aktivnosti. Predstaviti moramo tudi načrtovane aktivnosti in morebitne spremembe zaradi pandemije. Zamikajo se peer-review obiski partnerskih mest, srečanja partnerjev in deležnikov KKI se trenutno izvajajo na spletu, nagrada StimulArt in promocijske kampanje se zamikajo v čas, ko bo dovoljeno pripravljati javne dogodke.

Drugi dan je bil namenjen predstavitvi strategij KKI in pilotnim projektom. V občini Vittorio Veneto so se pri pripravi strategije osredotočili na pet topik (fizični prostor, virtualno okolje, veščine, povezava med ponudbo in povpraševanjem, vključevanje mladih). Vzpostavili so tudi platformo (www.vittoriovenetocreativa.it), načrtujejo pa tudi funkcijo mestnega menedžerja. Njihov pilotni projekt, ki ga bo razvijal Bclever, bo kreativno središče oz. KKI laboratorij in co-working prostor. KKI povezujejo tudi s področjem turizma in kulturno dediščino.

Občina Jászberény je razvoj strategije začela septembra. Na podlagi raziskave pripravljajo strategijo, ki bo temeljila na kreativni ekonomiji in kulturni dediščini (heritage based creative economy). Pri tem kulturno dediščino razumejo široko, od sodobne umetnosti do lokalnih obrti. Razvijali bodo nove storitve, kreativni turizem, podpirali neprofitni KKI sektor. Njihov pilot bo kreativna trgovina (creative shop) na osrednjem mestnem trgu, ki se bo predvidoma odprla avgusta 2021. Daljnoročno pa želijo vzpostaviti tudi KKI pametno platformo, ki bo podatkovna baza in metodološki center za KKI.

Kamniku se bo KKI strategija povezala s strategijo za kulturo, mlade, urbani razvoj mesta in z gospodarsko strategijo. Na ta način bodo KKI vključene v več strateških mestnih dokumentov, ki jih bo povezala kreativnost. Pilotni projekt Kreativna četrt Barutana predvideva vzpostavitev in testiranje nove kreativne cone v enem izmed opuščenih kamniških industrijskih območij. Tekom priprave GAP analize in mapiranja kreativnih in kulturnih vsebin v Kamniku se je za najprimernejše okolje izkazalo območje v južnem delu bivše kamniške smodnišnice.

Naumburgu je mapiranje KKI opozorilo na manko podjetniškega znanja, zato bo strategija usmerjena na krepitev zmogljivosti (capacity building) in profesionalizacijo in vidnost KKI s pomočjo t. i. pop-up KKI festivala (september 2021). Velik poudarek bo na mreženju KKI deležnikov in vzpostavitvi kreativnega centra kot pilotnega projekta.

Tudi v Ambergu se bo vzpostavil kreativni center, na mestni ravno bodo imeli osebo, ki bo povezovala KKI deležnike (cluster manager). Vzpostavili bodo tudi podporne programe za spodbujanje KKI in za medpodročno sodelovanje (KKI in inovacije, ne nazadnje je Amberg pametno mesto, kjer ima svoj sedež podjetje Siemens). Amberg se daljnoročno razvija v post-industrijsko mesto inovacij.

Partnersko srečanje na spletu je bilo zelo uspešno, saj smo se seznanili zlasti z načrti pilotnih projektov. 

 • Serija javnih dogodkov v avgustu 2020.
  Fokus: Revitalizacija industrijske dediščine – primer Kulturna četrt Barutana

StimulArt je po uspešnem mapiranju kulturnih in kreativnih industrij v Kamniku odkril (skupaj z lokalnimi deležniki: KD Priden možic, MC Kotlovnica, Skupina Štajn, Dom kulture Kamnik) izjemen potencial v opuščenih objektih Kemične industrije Kamnik – KIK. V stavbi stare šlosarije in ključavničarstva se je za potrebe Kamfesta 2020 vzpostavilo novo prizorišče. Stavba sama dopušča možnost, da se na južnem delu nekdanje kamniške smodnišnice vzpostavi t. i. Kreativna četrt Barutana.

StimulArt zato v času Kamfesta 2020 pilotno preizkuša potencial kreativne četrti (odziv občinstva, komentarji ustvarjalcev in producentov) s tem, da koproducira dva javna dogodka, povezana s tistim delom kulturnih in kreativnih industrij, ki so odvisni od kulturnega trga. S tem StimulArt tudi nadaljuje s svojo podporo kulturnim in kreativnim industrijam v mestu, ki se zaradi novega koronavirusa morajo prilagajati varnostnim ukrepom. Z dogodki v okviru projekta StimulArt želimo širši javnosti predstaviti, kakšno revitalizacijsko in družbeno moč imajo kulturne in kreativne industrije v času po krizi.

Glasba
FIDDLE GANG JAM
torek, 11. avgust 2020, ob 20:30

Godalkanje je vodeno in improvizirano preigravanje z godalnimi inštrumenti. Člani Godalkanja so se prvič srečali na Kamfestu pred desetimi leti. Danes njihovi koncerti prinašajo poustvarjanje in avtorsko preigravanje različnih glasbenih žanrov (zlasti ljudske glasbe), tako da med koncertom obiskovalci slišijo skandinavsko, balkansko, romsko, flamsko, keltsko … glasbo. Dogodek je poučen primer kreativnih glasbenih industrij, ki temeljijo na participatornosti večje skupine glasbenikov, predvsem pa kaže, kako se ljudsko glasbeno izročilo lahko sliši v novi preobleki.

Komično gledališče oz. stand-up
KAMNIŠKA KOMIČNA KLAPA IN BOŠTJAN GORENC – PIŽAMA

sreda, 12. avgust 2020, ob 20:30

Gledališka komedija je nov ustvarjalni zagon v slovenskem prostoru dobila s pojavom stand-upa – vnaprej pripravljenih komičnih tekstov in improvizacije glede na odziv publike. V Kamniku z okolico se je v zadnjem času pojavil novi val standuperjev, nekakšna generacijska menjava, ki smeh in komiko povezuje tudi z družbeno kritiko (Gregor Skok, Jan David Kljenak, Matija Grkman, Andrej Podbevšek). Na dogodku se jim je pridružil tudi pionir in živa legenda stand-upa Boštjan Gorenc – Pižama.

 

 • Poletni urbani masterclass Kamfest 2020: Šlosarija/Ključavničarstvo v Kreativni četrti Barutana (3.–7. 8. 2020)

Občina Kamnik je letos pristopila k projektu Urbane akademije, ki jo vodi KD ProstoRož, neprofitni urbanistični biro s 15-letnimi izkušnjami s področja prenove javnega prostora, urbane revitalizacije in urejanja mesta po meri ljudi. V sklopu projekta so se pričela sodelovanja s kamniškimi kreativnimi in kulturnimi akterji in študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, izvajajo se analize stanja v naši občini, iščejo se kreativne rešitve in pridobivajo številna nova praktična znanja o urejanju mesta.

Vzporedno z Urbano akademijo pa se je letos na Kamfest ponovno vrnila Skupina Štajn, kjer skupaj s KD Priden možic in Mladinskim centrom Kotlovnica razvijajo program Poletni urbani masterclass – Kamfest 2020. Program se je odvijal od 3. do 7. avgusta 2020 v prostorih Kreativne četrti Barutana, nosilna tema omenjenega projekta pa je bila Šlosarija/Ključavničarstvo – Kreativna četrt Barutana.

Študenti arhitekture so pod mentorskim vodstvom ProstoRož in kamniškega urbanista in arhitekta Sinana Mihelčiča očistili vrt pred stavbo šlosarije, ki je postal novo prizorišče za dogodke Kamfesta. Tudi prostor v notranjosti je dobil svojo začasno namembnost za predavanja, delavnice in pogovore, ki navdihujejo in preizprašujejo kamniško industrijsko dediščino.

V torek (4. avgust) smo slišali o zgodovini KIK-a (Marko Kumer, Medobčinski muzej Kamnik), kako javni prostor doživljajo v uličnem gledališču (Goro Osojnik, gledališče Ana Monro), kako ga uporablja kamniška kiparka (Nina Koželj) in kakšen izziv je vzpostavitev novega prostora lahko za študente arhitekture (Polona Filipič, profesorica na Fakulteti za arhitekturo).

V sredo (5. avgusta) smo se seznanili z urbanistično vizijo Ljubljane, ki jo je predstavil profesor in podžupanom Ljubljane Janez Koželj. Alenka Koron, arhitektka in članica skupine ProstoRož, pa je predstavila projekte urbanih prenov in načine, kako k revitalizacijam degradiranih javnih prostorov povabiti lokalne prebivalce.

V četrtek (6. avgust) je arhitekt in oblikovalec skate parkov (tudi načrtovalec skate parka v Alpremu) Domen Stražar predstavil svojo izkušnjo, mednarodni pogled na industrijsko dediščino in trajnostni razvoj pa je prispeval profesor Andrea Pitasi.

StimulArt je primer revitalizacije opuščenih prostorov nekdanjega kamniškega KIK-a začrtal kot izhodišče za svoj pilotni projekt. Glede na spodbudne odzive občinstva, ki obiskuje dogodke na novem barutanskem odru, smo prepričani, da smo na pravi poti, kako povezati kulturne in kreativne industrije z javnim prostorom in festivalskim utripom največjega kulturnega festivala v regiji.

Več o projektu prenove tudi v reviji Outsider.

 

 • Tretje partnersko srečanje projekta potekalo na spletu. Fokus: razvoj strategije za kulturne in kreativne industrije (30. 6. 2020)

Pandemija je partnerjem projekta StimulArt preprečila, da bi se junija srečali v Ambergu. Tretje partnersko srečanje je zato 30. junija 20202 potekalo na spletu, preko video konference. Na srečanju smo se partnerji, poleg pregleda tekočih in prihajajočih aktivnosti (vodenje projekta, vsebinsko in finančno poročanje donatorju, komunikacijske aktivnosti), posvetili predvsem pripravi strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij. Kot ena izmed ključnih projektnih aktivnosti se bo strategija začela postopoma pripravljati v jesenskih mesecih.

V sklopu video konference je na temo strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij potekalo tudi srečanje ključnih lokalnih akterjev s tega področja. Udeležili so se ga predstavniki Samostana Mekinje, Kikštarterja, MC Kotlovnice, Zavoda skupina Štajn in KD Priden možic, ki so govorili o izzivih in priložnostih, s katerimi se v teh časih srečuje kreativni sektor. Izpostavili smo pomembnost skupne lokacije, ki bi na enem mestu združevala številne dejavnosti in akterje ter s tem krepila medsebojno sinergijo med lokalnimi ustvarjalci. Strategija razvoja kulturnih in kreativnih industrij bo predvidoma vključena kot posebno poglavje v lokalno kulturno strategijo, vsebovala pa bo tudi akcijski načrt začetnih intervencij, ki bodo še dodatno krepile ta sektor.

 

 • Serija javnih dogodkov v juniju 2020. Fokus: Vloga in potencial kulturnih in kreativnih industrij v času krize – od knjige, glasbe do kratkega filma

V času karantene, ki jo je država Slovenija razglasila 12. marca in je trajala do 15. maja 2020, je zastalo kulturno in kreativno življenje. V manjših mestih se je začasna prekinitev še bolj poznala: center mesta je sameval, zaprte so bile javne kulturne institucije in prostori, ki jih oživljajo zlasti mladi kreativci. Kljub temu so kreativci svoje delo snovali doma in nas o svojih projektih obveščali preko socialnih omrežij.

Tudi StimulArt je sledil kreativnemu potencialu, ki ga je Kamnik vzdrževal v času samoizolacije. Po sprostitvi ukrepov in razglasitvi konca epidemije se je junija 2020 pripravil manjši »festival« dogodkov, ki je na mestne ulice vrnil kreativni utrip. Pobudnik serije dogodkov je bil Dom kulture Kamnik. Projektna partnerja Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (s svojo produkcijsko enoto v Domu kulture Kamnik) sta se pridružila množici organizatorjev in se vključila v zasnovo treh dogodkov, ki kulturne in kreativne industrije prikazujejo tudi kot možnost oživljanja družbenega življenja. Solidarno smo podprli mlade kreativce, ki so v času karantene ostali brez dela in naročnikov ter so zdaj pred preizkušnjo, kako oživeti svojo poslovno dejavnost in se ponovno povezati s svojimi naročniki in uporabniki.

Z dogodki v okviru projekta StimulArt smo želeli širši javnosti predstaviti, kakšno revitalizacijsko in družbeno moč imajo kulturne in kreativne industrije v času krize. Na dogodke je bil vabljena širša javnost, saj smo želeli preko primerov iz prakse spodbuditi karseda široko razmišljanje o možnostih povezovanja med različnimi panogami KKI.

Izbrali smo tri področja KKI: knjiga in promocija branjaglasba in film.

KNJIGA IN PROMOCIJA BRANJA
Rok Kosec & Goran Završnik
, pripovedovalca
6. junij 2020, ob 10. uri, Samostan Mekinje

Pripovedovalec Rok Kosec in glasbenik Goran Završnik sta pripovedovalski dvojec Vroča župa. Prvi je nekdanji špiker Radia Študent, drugi je izkušen improvizator in performer. Ukvarjata se z oživljanjem ljudskih pravljic, pri čemer spajata improvizacijske tehnike, glasbo, gibljivo sliko .... Nagovarjata različna občinstva – tokrat bodo to otroci, ki jim bomo s tem prikazali, kako se lahko staro ljudsko izročilo reinterpretira in ponudi kot nov kreativni izdelek.

Dogodek je potekal v Samostanu Mekinje, ki je v lasti Občine Kamnik od leta 2016, ko so objekt občini podarile sestre uršulinke. Občina sakralno dediščino revitalizira v sklopu projekta Preobrazba (podpira sklad ESSR) z namenom, da se v tem pomembnem lokalnem kulturnem spomeniku vzpostavijo kreativne vsebine in prispevajo k socialno-ekonomskemu razvoju regije. V samostanu so že na voljo namestitvene kapacitete (sobe in apartmaji), kongresni turizem (več dvoran), snuje se blagovna znamka, imenovana po sestri in vodji samostana Doroteji Sidoniji Gallenberg, vzpostavili se bodo samostanska trgovina z lokalnimi produkti, izobraževalni in gastronomski programi.

GLASBENA INDUSTRIJA
Gašper Selko
, glasbenik, pedagog, producent
Neža Blažič, vokalistka, plesalka
20. junij 2020, ob 20. uri, Gostilna Korobač, Kamnik

Gašper Selko (X.U.L) je trobentač mlajše generacije. Po končanem Konservatoriju za glasbo v Ljubljani je študij kasneje nadaljeval na Akademiji za glasbo Ljubljana, kjer je leta 2018 magistriral pri Tiborju Kerekešu. Že v času študija se je spogledoval in ustvarjal v različnih glasbenih zvrsteh. Je član zasedbe Leni Kravac,''MUSCAH'', Good Vibration, Yanu, Mestna godba Kamnik. Sodeluje tudi z mnogimi priznanimi umetniki in skupinami. Z imenom X.U.L. pa Gašper Selko ustvarja avtorsko glasbo, kjer združuje moderno klasiko, minimalizem in elektroniko ter raziskuje nove načine interakcije med glasbo in poslušalci. Leta 2019 je na zgoščenki izdal svoj avtorski prvenec VOID – zgodba enega človeka. Izid je promoviral z izvirnim avdio-vizualnim performansom, ki sloni na glasbenih komponentah moderne klasike, minimalizma in eksperimentalne elektronike.

Na dogodku se je predstavil v tandemu z Nežo Blažič (vokal in gib), s katero spaja elemente instrumentalno-vokalne glasbe, minimalizma in eksperimentalne elektronike.

FILMSKA INDUSTRIJA
Festival svobodne video produkcije 2020
24. junij 2020, ob 20. uri
, Gostilna Korobač, Kamnik

Festival svobodne video produkcije (FSVP) je namenjen neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video produkcije in filmske industrije ter gledalcem, ki jih zanimajo sveži prijemi neodvisne video produkcije. Festival ni žanrsko opredeljen, iščejo pa se, poleg vsebine, tudi presežki v uporabi produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video produkcije in deljenje izkušenj. Festival organizira Mladinski center Kotlovnica od leta 2014.

Na dogodku smo prikazali zmagovalne filme zadnje, že 7. edicije festivala.

 

 • Javni dogodek za deležnike KKI: Priložnosti financiranja za kreativne in kulturne sektorje (4. 3. 2020, Samostan Mekinje)

V JZ Mekinjski samostan je potekal 2. javni dogodek v okviru projekta StimulArt, organiziran s strani Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Z dogodkom smo želeli širši javnosti podati dodatne informacije o priložnostih financiranja (razpisi) in projektih podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje) v regiji na področju kulturnega in kreativnega sektorja. V ta namen smo povabili gostji iz Centra za kreativnost (mag. Anja Zorko) in Zavoda Motovila (Ines Kežman).

Anja Zorko je predstavila platformo Center za kreativnost, ki jo vodi Muzej za arhitekturo in oblikovanje in je sofinancirana s strani ESRR in Republike Slovenije. Gre za interdisciplinarno platformo, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Posebno pozornost smo namenili pomenu mreženja v tujini (center sodeluje na arhitekturnem bienalu v Benetkah, tednu oblikovanja v Milanu …), prenosu veščin (mesečna predavanja, pregledi portfeljev), pop-up start (v mariborski pisarni mesečno predstavljajo kreativne kolektive in jim pomagajo pri prodaji) ter razvoju produktov v okviru blagovne znamke Made in Slovenia. V svoji predstavitvi je Anja izpostavila nekaj uspešnejših projektov ter predstavila trenutno aktualni javni razpis Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021 Ministrstva za kulturo za pridobitev nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 6. 4. 2020.

Druga gostja dogodka je bila Ines Kežman, strokovna sodelavka Zavoda Motovila, ki spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Podrobneje je predstavila program Ustvarjalna Evropa, ki se izvaja v programskem obdobju 2014–2020 in je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom. Spregovorila je o načrtih programa v novem programskem obdobju 2021–2027 (predvidoma večjih sprememb ne bo) in o vse večjem številu manjših razpisov v okviru programa (npr. za mobilnost, za sodelovanje na področju Zahodnega Balkana, za digitalno povezovanje kulture in AV vsebin).

Dogodek se je zaključil z delavnico v ožjem krogu lokalnih deležnikov, ki jo je vodil Sinan Mihelčič. Vsebina delavnice se je nanašala na potenciale, ki jih imajo prostori nekdanje smodnišnice KIK Kamnik. Goran Završnik (KUD Priden možic) in Rok Kosec (Mladinski center Kotlovnica) sta predstavila zgodovino smodnišnice in njen potencial za kulturni sektor (skladišča, prireditveni center, ateljeji in studiji, medgeneracijski center …). Ostali udeleženci so podali svoja mnenja in ideje, kako bi lahko prostor obudili tudi s pomočjo kulturnega in kreativnega sektorja. Pri tem bo StimulArt v pomoč z GAP analizo in mapiranjem kulturnih in kreativnih industrij v Kamniku ter pilotnim projektom, ki bo usmerjen v vsebinske sklope oživljanja opuščene industrijske dediščine.

 • Drugo partnersko srečanje projekta (4. - 6. 11. 2019, Vittorio Veneto, Italija)

Projekt StimulArt je namenjen razvoju kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v srednje velikih mestih. Predstavniki Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Občine Kamnik smo se od 4. do 6. novembra 2019 udeležili drugega partnerskega srečanja v Italiji.

Prvi dan smo se s partnerji zbrali v Vojaškem muzeju Vittorio Veneto (Museo della Battaglia), kjer nam je Občina Jászberény (vodilni partner) predstavila potek izvajanja projekta (vsebinska in finančna poročila). Sledil je pregled komunikacijskih aktivnosti (spletna stran, družbena omrežja, e-novičnik), načrta mapiranja deležnikov in razvoja strategij KKI.

Drugi dan smo si ogledali lokalne dobre prakse. Obisk se je začel v podjetju ABS Group, ki se nahaja v bivši predilnici in se ukvarja z naprednimi tehnologijami tiska na blago. Gre za »tekstilno arhitekturo in notranjo opremo«, ki se uporablja na reklamnih sejmih, pri opremi trgovin, postavitvah instalacij v javnih prostorih, izdelavi dinamičnih lightboxov, pri opremi razstav ... Podjetje vse storitve opravlja samo, od tiska, mizarskih in kovinarskih del, grafičnega oblikovanja, programiranja do marketinga. Sledil je obisk Muzeja Cenedese (Pallazzo della Comunità di Seravallo), kjer smo si ogledali stalno postavitev in razstavo italijanskega fotografa Fausta Podavinija. Kuratorka nam je predstavila, kako se kulturna dediščina povezuje s sodobno umetnostjo. Nato smo si ogledali draguljarski atelje Inn'oro. Draguljar izdeluje ročno izdelan in unikaten nakit višjega cenovnega razreda. Zanimivo je, da ostaja v svojem mestu in se ni preselil v modna središča. Manjša mesta so zanj manj hektična, bolj inspirativna in prijazna za delo in življenje. Sledil je ogled palače Minnuci De Carlo, ki jo upravlja Fundacija Minucci. Gre za bogato zapuščino (slike, objekti, pohištvo) diplomata in vohuna Giacoma Camilla De Carla (1892–1968). Ta primer kaže, kako zasebna last lahko postane predmet javnega dobrega, če se z njo skrbno in strateško upravlja. Spoznali smo tudi socialno podjetje, v katerem mladi z motnjami v razvoju pomagajo pri pripravi in serviranju hrane (cateringu) ter vodijo zeliščno trgovino. Dan se je zaključil v co-working prostoru Fab Lab, kjer smo imeli okroglo mizo o podobnostih in razlikah med partnerskimi mesti.

Tretji dan je bil delavniško zasnovan. Prvo delavnico o načrtovanju, participativnem upravljanju in vlogi občin v razvoju KKI je vodil Sebastian Knopp, kluster in KKI manager iz mesta Regensburg. Drugo delavnico na temo razvoja KKI produktov na mikro ravni (podjetniška znanja, vstop v infrastrukturo za razvoj) pa je moderiral prof. Olaf Kranz z Univerze Regensburg.

 

4. Kontakt

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

 • dr. Tomaž Simetinger, strokovni vodja projekta (april–november 2019)
 • Anej Ivanuša, projektni sodelavec in kontaktna oseba (anej.ivanusa@domkulture.org)
   

5. Podpora

Projekt StimulArt podpira program Interreg Srednja Evropa in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta: 2.517.222,71 EUR, sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj: 2.067.996,46 EUR.