Pogoji vnosa

Splošni pogoji uporabe spletnega Koledarja kulturnih prireditev

  1. Za uporabo sistema spletnega Koledarja kulturnih prireditev prireditev se mora uporabnik strinjati s temi Splošnimi pogoji uporabe. Sprejem pravil je pogoj za uporabo sistema spletnega Koledarja kulturnih prireditev (v nadaljevanju koledar).
  1. Uporabnik se strinja, da podatke o dogodku posreduje vsaj 5 delovnih dni pred dnevom dogodka. Če uporabnik podatke posreduje manj kot 5 delovnih dni pred dogodkom, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v nadaljevanju ZTŠKK) ne jamči za objavo dogodka v koledarju.
  1. Obenem se strinja, da je vsebina, ki jo vnese v koledar, javno dostopna in da jo ZTŠKK lahko, vključno s slikami in morebitnim drugim materialom, posreduje tretjim osebam za nadaljnjo objavo v drugih medijih. ZTŠKK drugim medijem ne bo nikoli posredoval osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino in po potrebi povezave na spletno stran Doma kulture Kamnik. Uporabnik se strinja, da lahko ZTŠKK za potrebe navedbe vira uporabi naslednjo formulacijo: "Vir: domkulture.org". ZTŠKK se zavezuje, da bo podatke uporabnika rabil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  1. Uporabnik zagotavlja, da ima vse potrebne pravice in dovoljenja za vsebine in fotografije, ki jih vnaša v koledar, in da ZTŠKK ter njegove poslovne partnerje odvezuje vsakršne odgovornosti za morebitne kršitve avtorskih pravic ter da v celoti prevzema odgovornost za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
  1. Spletne povezave na strani, ki propagirajo razne produkte ali storitve, niso dovoljene. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, da sam presodi, ali takšno vsebino dovoli ali ne.
  1. ZTŠKK si pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči možnost objavljanja, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu ZTŠKK-ja ali upravitelju sistema, oziroma, če presodi, da vsebinsko in tematsko vsebina ne sodi v koledar. Upravljavec sistema si pridržuje pravico do izbrisa oziroma neobjave vsebine, če meni, da bi objava škodovala sistemu – upravljavec si v celoti pridržuje pravico presoje o tem. Upravljavec koledarja si tudi pridržuje pravico črtanja dogodkov tistih uporabnikov, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.
  1. Upravljavec spletne strani Doma kulture Kamnik ne odgovarja za resničnost in točnost vsebine, ki jo v koledar vpišejo uporabniki. Za vsebino, vključno s slikami, povezavami in besedili, je izključno odgovorna oseba oziroma organizacija, ki to vsebino doda v sistem. Uporabnik se strinja, da je sam polno odgovoren za vsebino, ki jo kot prireditelj objavlja v koledarju, in izrecno prevzema morebitno odškodninsko odgovornost za objavljeno vsebino.
  1. Upravljavec spletne strani Doma kulture Kamnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa vsebine ali napak v delovanju spletne strani. Prav tako ne jamči za uspešnost uporabe spletne strani. Vsebina in funkcionalnost strani sta ponujeni v obliki, v kakršni sta, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru ZTŠKK in upravljavec spletne strani ne bosta odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.
  1. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pogojev pomeni soglasje s spremembami.

 


© Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik